SIA “ALAAS” informē, ka no 01.05.2023. spēkā stāsies jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome apstiprinājusi SIA ,,ALAAS’’ jauno sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu poligonam ,,Križevņiķi’’. Tas ietekmē kopīgo sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu. Salīdzinot ar spēkā esošo, SIA ,,ALAAS’’ klientiem atkritumu apsaimniekošanas maksa palielināsies par 15,6%.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido divas daļas –  SPRK apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu un pašvaldības lēmumā apstiprinātā  maksa, par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām. SPRK 2023.gada 9.martā apstiprināja SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona ,,Križevņiki’’ pakalpojuma tarifu 2023.gadam – 128,87 EUR/t (bez PVN). Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas pirmā daļa, par atkritumu apglabāšanu poligonā, veidojas izmantojot sadzīves atkritumu  tilpuma  un masas attiecības mērījumu. SIA ,,ALAAS’’ aprēķinātais koeficients par 2022.gadu ir 9,3 m³/t. Līdz ar to poligona apglabāšanas maksas daļa kopējā maksā sastāda 13,86 EUR/ m³ (bez PVN).  Otrā daļa par sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām paliek nemainīga11,81 EUR/ bez PVN. Saliekot abas šīs daļas kopā, veidojas gala maksa  25,67 EUR/ m³ bez PVN.

SIA “ALAAS” paziņo, ka vienotā atkritumu apsaimniekošanas zonā – Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes novada un Ludzas novada: Kārsavas pilsētas, Mērdzenes, Malnavas, Salnavas, Mežvidu, Goliševas, Ciblas, Blontu, Pušmucovas, Zvirgzdenes, Līdumnieku pagastu administratīvajās teritorijās no 2023.gada 1.maija vienotā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 25,67 EUR/m³ bez PVN, kopā ar pievienotās vērtības nodokli – 31,06 EUR/m³.

Ko tas nozīmē iedzīvotājam? Piemēram, privātmāju īpašniekiem, kas izmanto konteineru ar tilpumu 0,24 m³, maksa par vienu izvešanas reizi palielinās no EUR 6,45  uz EUR 7,45 (palielinājums 1,00 EUR) ar PVN.

Lai mazinātu maksas pieauguma ietekmi uz katra iedzīvotāja ikmēneša maksājumiem, uzņēmums aicina iedzīvotājus aktīvi šķirot atkritumus, tostarp arī tekstilu. Tikai atkritumu šķirošana ir iespēja saudzēt dabas sniegtos resursus, tos atkārtoti atgriezt ekonomikas apritē un samazināt savus izdevumus par atkritumu izvešanu.  Tāpat ir svarīgi mainīt savus paradumus –  pārdomāt savus pirkumus,  pirkt ilgi kalpojošas lietas, atdot citiem, to, kas lieks, pārveidot lietas, lai izmest nāktos pēc iespējas mazāk.