SIA “ALAAS” (turpmāk – ALAAS) informē, ka atbilstoši noslēgtajam līgumam par sadzīves atkritumu sagatavošanu reģenerācijai un reģenerāciju, kas paredz pilna servisa no atkritumiem iegūta kurināmā sagatavošanas un reģenerācijas pakalpojuma saņemšanu sākot ar 2023.gada augustu, iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas paredz šādu tarifa samazinājumu:

 

Sabiedriskā pakalpojuma veids DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t Laika periods

Spēkā esošais tarifs ar DRN

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs ar DRN

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%)
Sadzīves atkritumu apglabāšana 95 2023.gads 128,87 120,66 -6

 

 

LR Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmā daļa nosaka, ka nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksu atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam veido:

1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kurā tiek ietvertas visas izmaksas par nešķiroto un dalīti savākto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, maksa par uzglabāšanu un šo darbību veikšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu izveidošanu un uzturēšanu, kā arī starpība starp dalīti savāktu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas izmaksām un šā likuma 39.1 pantā noteikto maksu; (no 01.01.2023.  ALAAS apsaimniekošanas zonā – 11,81 EUR/m³ bez PVN)

2) maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātu tarifu.

21.08.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 537 “Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība un nosacījumi” 2.punkts nosaka, ka atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. pantam ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, veic sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecību mērījumus, nodrošinot savākto atkritumu svēršanu un novērtējot atkritumu tilpumu atbilstoši atkritumu uzkrāšanas konteinera tilpumam. SIA “ALAAS” aprēķinātais sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījums 2022.gadā ir 9,3 m³/t.

Pēc piedāvātā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projekta apstiprināšanas sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Križevņiki” maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu būs EUR 12,97 apmērā par vienu m³ bez PVN.

Plānotā kopēja sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes novada un Ludzas novada: Kārsavas pilsētas, Mērdzenes, Malnavas, Salnavas, Mežvidu, Goliševas, Ciblas, Blontu, Pušmucovas, Zvirgdenes, Līdumnieku pagastu administratīvajās teritorijās būs 24,78 EUR/m³ (bez PVN), ar PVN 29,98 EUR/m³.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas par 1 m³ samazinājums plānojas 1,08 EUR/m³ ar PVN.