Papildus aktivitātes projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” realizēšanai

 

Saskaņā ar, starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “ALAAS”, noslēgtiem Civiltiesiskā līguma grozījumiem Nr.1 projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros tiks īstenotas sekojošas papildus darbības:

  • kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtas piegāde;
  • apcirkņu izbūve;
  • ģeosintētiskā materiāla pārseguma izveidošana atkritumu krātuvē.

Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtas piegādi tika noslēgts līgums ar SIA “ECOTECHNO” par līgumcenu EUR 36 900. Kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārta paredzēta kvalitatīvākai bioloģiski noārdāmo, būvniecības (ķieģeļu, betona) atkritumu apstrādes procesa (smalcināšana un aerācija) nodrošināšanai.

Par apcirkņu izveidošanu tika noslēgts līgums ar SIA “Ģūģeri” par līgumcenu EUR 19 500. Apcirkņi nepieciešami atkritumu uzglabāšanai pa atsevišķām frakcijām, t.sk. arī komposta uzglabāšanai. Apcirkņos īslaicīgi tiks novietoti un uzglabāti stiklu, plastmasu (atsevišķi – cieto, PET), metālu, u.c., atkritumi. Apcirkņi paredzēti no dzelzsbetona, t.i. izturīgi pret mehānisku iedarbību atkritumu iekraušanas/ izkraušanas procesā.

Par ģeosintētiskā materiāla pārseguma izveidošanu atkritumu krātuvē tika noslēgts līgums ar SIA “ARMAT” par līgumcenu EUR 103 850. Ģeosintētiskā materiāla pārseguma izveidošana atkritumu krātuvē ~2,2ha platībā nepieciešama, lai ierobežotu SEG emisijas atmosfērā. Pārsegums būs hermētisks, tādējādi tā izveide sekmēs ilgtspējīgu poligona gāzes savākšanu.

Visas papildus darbības nodrošinās Projekta ietvaros sasniegto mērķu ilgtspēju, kā arī nodalīto atkritumu plūsmu apsaimniekošanas efektivitāti atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAS 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu prasībām.