Izziņošanas datums

20.04.2015.

Iepirkuma līguma priekšmets

Apcirkņu izveide dalīto atkritumu uzglabāšanai, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2015/4-KF

Pieteikumi jāiesniedz līdz

06.05.2015. plkst.10.00

Pielikumi

Instrukcija

Saskaņā ar SIA ” ALAAS” iepirkuma komisijas 06.05.2015.lēmumu iepirkums tika pārtraukts