• novembris
  2015/11/15

  SIA “ALAAS” ieskandina Lielās Talkas tuvošanos Rēzeknē ar izglītojošu skrējienu jauniešiem “Atkritumiem pa pēdām!”

  Lielā Talka par savu šī gada saukli ir izvēlējusies Raiņa atziņu – “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”. Šogad Lielās Talkas mērķis ir “veikt talku” cilvēku domāšanā, ikdienas paradumos, cilvēku atbildības, apziņas, attieksmes mainīšanā pret vidi. Tikai mums pašiem mainoties un pārvēršoties ir iespējams pastāvēt un būt!

  Atkritumi mūsdienās ir daļa no mūsu sadzīves. Tie rodas ik uz soļa. Daudzi nemaz neaizdomājas, kur pēc izdzertās kolas paliek pudele un, kas varētu ar to notikt, ja tā tiktu izmesta pareizajā konteinerā.

  Tāpēc SIA “ALAAS”, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi, 9.aprīlī organizēja izglītojošu skrējienu jauniešiem – “Atkritumiem pa pēdām!”. Šī pasākuma laikā jaunieši ieguva informāciju par atkritumu šķirošanu, vāca atkritumus pilsētas ielās, iegriezās kontrolpunktos, lai atbildētu uz jautājumiem par atkritumu šķirošanu un mācījās pareizi praktiski sašķirot savāktos atkritumus. Pasākums tika organizēts Lielās Talkas konkursa pašvaldībām „Pastāvēs, kas pārvērtīsies” ietvaros. (vairāk…)

 • 2015/11/15

  Izspēlēts vides erudīcijas konkurss pamatskolas skolēniem “100 jautājumi par atkritumiem” uzvarētājs

  Š.g.31. martā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notika SIA “ALAAS” organizētais vides erudīcijas konkurss pamatskolas skolēniem ,,100 jautājumi par atkritumiem’’, kurā piedalījās 12 Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu komandas. Šis pasākums tika organizēts Lielās Talkas konkursa pašvaldībām “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” ietvaros.

  Konkursa uzdevumi bija:

  • Padziļināt skolēnu izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu
  • Rosināt skolēnus uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos
  • Veidot skolēniem prasmi diskutēt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli, darboties grupā, pieņemt kopīgus lēmumus.
  • Motivēt skolēnus mainīt attieksmi un ikdienas paradumus attiecībā pret apkārtējo vidi

  Konkursa laikā komandas atbildēja uz jautājumiem, parādīja savas esošās zināšanas un ieguva jaunas zināšanas.

  1.vietu ieguva komanda ar nosaukumu ,,Šķirotāji’’. Noteikti, ka konkursā iegūtās zināšanas skolēni varēs izmantot ikdienā, aktīvi piedaloties atkritumu šķirošanā un mācot to darīt citiem. Domāsim par mūsu vidi vienmēr!

 • 2015/11/15

  Izdzīvots un izspēlēts vides izglītības pasākums “Burto dabā, vidē, visumā!”

  Rūpes par zemi ir ikviena cilvēka pienākums. Taupīsim dabas resursus un nepiesārņosim vidi, atbalstīsim videi draudzīgu dzīvesveidu un mudināsim līdzcilvēkus dzīvot sadraudzībā ar sevi un dabu.

  Ar šādu moto sākās vides pasākums, kuru 12.martā organizēja Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, sadarbībā ar SIA “ALAAS” un Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju.

  Pasākuma sākumā Rēzeknes pilsētas, Ludzas pilsētas un novada skolēniem bija iespēja noklausīties izglītojošu lekciju “Atkritumu šķirošana”, ko stāstīja biedrības “Latvijas zaļā josta” valdes priekšsēdētāja Velga Vilciņa. SIA “ALAAS” pārstāve Edīte Čepule pastāstīja par atkritumu šķirošanas iespējām Rēzeknē un pārējā apsaimniekošanas teritorijā, uzsverot, ka šķirot atkritumus var katrs, jābūt tikai gribai to darīt.

  Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktore V.Šidlovska pastāstīja, ka skolā atkritumi tiek šķiroti jau 5 gadus, tagad tā ir skolas dzīves neatņemama sastāvdaļa. Liels paldies par to ir jāsaka skolotājai Anitai Vaivodei, jo viņa spēj skolēnos ieaudzināt vēlēšanos “dzīvot zaļi un atbildīgi”.

  Pasākuma otrajā daļā tika izspēlētas 12 vides izziņas spēles par tēmu “Vide un ceļošana”( IZM VISC konkursa 1.kārta).Visas spēles bija interesantas, izzinošas, bet galvenais pašu skolēnu veidotas.

  Žūrija izvērtēja visas spēles un 1.pakāpe tika piešķirta divām spēlēm – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 9.klases skolēnu spēlei “Georisks” un Ludzas novada Pildas pamatskolas 9.klases skolēnu spēlei “Pasaules plašumos”.

  SIA “ALAAS” veicināšanas balva tika piešķirta Rēzeknes 3.vidusskolas skolēnu radītajai spēlei “Ceļojums pa Latviju”, jo spēles laikā Princese EKO māca bērniem saudzēt mežu – savākt atkritumus un pareizi tos sašķirot. Fotomirkļus skatīs šeit

  Paldies visiem par sadarbību un jaukajiem, izzinošajiem “zaļajiem” mirkļiem!

 • 2015/11/15

  Vides izglītības projekts “Es gribu – es šķiroju! Stiklu!”

  SIA “ALAAS” aicina piedalīties vides izglītības projektā “Es gribu – es šķiroju! Stiklu!”, kuru organizē Latvijas Zaļais punkts, sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru. Projekta mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par nepieciešamību šķirot atkritumus, kā arī veicināt videi draudzīgas rīcības apguvi un praktizēšanu ikdienā, uzsākot un turpinot šķirot stikla iepakojumu.

 • 2015/11/15

  SIA “ALAAS” AICINA ŠĶIROT ATKRITUMUS!

  Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “ALAAS” 2015.gadu ir uzsākusi ar jaunu dalīto atkritumu savākšanas punktu izveidi visā darbības reģionā.

  Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties. Parasti atkritumus veido nevajadzīgi priekšmeti vai to daļas, pārtikas produktu iepakojumi, ēdienu atliekas utt.

  Lai samazinātu atkritumu daudzumu, radušos atkritumus cenšas racionāli izmantot kā izejvielas ražošanā, kā nosacījums tam ir nepieciešama atkritumu šķirošana pēc to kategorijām. Tas nav vienīgais iemesls, kāpēc atkritumi ir jāšķiro. Nozīmīgs ir arī fakts, ka šķirojot tiek taupīti dabas resursi, netiek piesārņota apkārtējā vide, līdz ar to netiek radīti draudi cilvēku veselībai.

  SIA “ALAAS” ,sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību, strādā pie atkritumu šķirošanas sistēmas izveides Rēzeknes novada teritorijā. Šajā gadā 12 Rēzeknes novada pagastos (Ozolaines, Audriņu, Feimaņu, Bērzgales, Kaunatas, Ilzeskalna, Lūznavas, Nautrēnu, Pušas, Griškānu, Gaigalavas, Stružānu ) tiks izveidoti sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti (slēgta tipa šķirošanas konteineru novietne papīram, plastmasai un stiklam). Pārējos pagastos tie tiks izveidoti 2016. gadā.

  Kamēr Rēzeknes novada teritorijā sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti (slēgta tipa šķirošanas konteineru novietne papīram, plastmasai un stiklam) nav vēl izveidoti, sākot ar šī gada aprīli visos novada pagastos SIA “ALAAS” nodrošinās sadzīves šķiroto atkritumu mobilo savākšanu (izbraukumu laika grafiks pa pagastiem pievienots pielikumā, kā arī informācija ir pieejama katrā pagasta pārvaldē). Sadzīves šķiroto atkritumu mobilā savākšana nozīmē to, ka pa pagastiem noteiktā laikā (katrā pagastā vienu reizi mēnesī) brauks speciāli aprīkota SIA “ALAAS” mašīna un savāks iedzīvotāju atnestos sašķirotos sadzīves atkritumus — stiklu, papīru un plastmasu. Visus sašķirotos sadzīves atkritumus SIA “ALAAS” pieņems bez maksas. Tālāk tekstu skatīt šeit

 • 2015/11/15

  Vides erudīcijas konkurss pamatskolas skolēniem “100 jautājumi par atkritumiem!”

  2015.gada 31.martā Rēzeknes poļu ģimnāzijā SIA “ALAAS” organizē Lielās talkas konkursa “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” ietvaros vides erudīcijas konkursu pamatskolas skolēniem “100 jautājumi par atkritumiem!”

 • 2015/11/15

  Izglītojošs skrējiens jauniešiem “Atkritumiem pa pēdām”

  Tiek organizēts pasākums Lielās Talkas konkursa pašvaldībām „Pastāvēs, kas pārvērtīsies” ietvaros. Pulcēšanās 2015.gada 9.aprīlī, komandu reģistrācija plkst.13.00 Rēzeknes pilsētas Domē.

 • 2015/11/15

  SIA “ALAAS” pārstāvēs Rēzekni Lielās Talkas konkursā pašvaldībām “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”!

  Lielā Talka par savu šī gada saukli ir izvēlējusies Raiņa atziņu – “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”. Šogad Lielās Talkas mērķis ir “veikt talku” cilvēku domāšanā, ikdienas paradumos, cilvēku atbildības, apziņas, attieksmes mainīšanā pret vidi. Tikai mums pašiem mainoties un pārvēršoties ir iespējams pastāvēt un būt!
  Ir izsludināts Lielās Talkas konkurss pašvaldībām ,,Pastāvēs, kas pārvērtīsies!’’, kura mērķis ir likt mainīt cilvēku domāšanu, mainīt viņu attieksmi un ikdienas paradumus attiecībā pret apkārtējo vidi. Rēzekni šajā konkursā pārstāvēs SIA “ALAAS”, jo uzņēmuma prioritāte ir izglītot sabiedrību, lai ikviens rīkotos videi draudzīgi, samazinot apkārtējās vides piesārņojumus ar atkritumiem.

  Konkursa gaitā ir jāizdomā, jāsagatavo un jānoorganizē 2 izglītojoši informatīvi pasākumi par vides jautājumiem, jāsagatavo iedvesmojošs video tieši par šādu pašu tēmu “Pastāvēs, kas pārmainīsies”, jāiesniedz vismaz 2 idejas, ko valstij un sabiedrībai vajadzētu darīt, lai vides stāvoklis Latvijā uzlabotos un jāiesniedz iedvesmojošs stāsts – kas pašvaldībā ir īpašs, ko jau dara vides stāvokļa uzlabošanai.

  Piedaloties konkursā un organizējot pasākumus, SIA “ALAAS” pievērsīs uzmanību atkritumu šķirošanai. Atkritumi mūsdienās ir daļa no mūsu sadzīves. Tie rodas ik uz soļa. Daudzi nemaz neaizdomājas, kur pēc izdzertās kolas paliek pudele un, kas varētu ar to notikt, ja tā tiktu izmesta pareizajā konteinerā. Lai padziļinātu tieši jaunās paaudzes izpratni un sniegtu ikdienā pielietojamas prasmes atkritumu šķirošanā, tiks organizēti 2 interesanti pasākumi – vides erudīcijas konkurss “100 jautājumi par atkritumiem” un izglītojošs skrējiens jauniešiem “Atkritumiem pa pēdām!”. Organizējot pārējos konkursa uzdevumus, SIA “ALAAS” sadarbosies arī ar citām pašvaldības iestādēm. Kopā darbojoties mēs noteikti varam panākt, lai Latvija kļūtu par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē.

 • 2015/11/15

  Vides interešu izglītības pasākums

  Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar SIA ” ALAAS” un Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju organizē Vides interešu izglītības pasākumu “Burto dabā, vidē, visumā” 2015.gada 12.martā. Pasākuma programmu skatīt šeit

 • 2015/11/15

  Izglītojošs pasākums “Rēzna šķiro”!

  18. februārī SIA “ALAAS” darbinieki devās uz Rēznas pamatskolu, lai interaktīvā veidā informētu par atkritumu šķirošanu, šķirošanas nozīmi un ieguvumiem.

  Visi noklausījās prezentāciju, kuras laikā uzzināja, kas ir atkritumi, kāpēc un kā tie jāšķiro. Uzzināja kādi ir ieguvumi, ja cilvēki atkritumus šķiro, nevis visus met pie sadzīves atkritumiem. Skolēniem tika piedāvāts noskatīties 2 vides filmas “Papīra ceļš” un “Šķirosim plastmasas pudeles!”. Tad sekoja konkurss , kura laikā skolēni varēja pareizi atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem un nopelnīt balvas.

  Pasākuma noslēgumā skolēni praktiski mācījās pareizi sašķirot atkritumus. Izrādījās, ka tas nav tik vienkārši, jo bija jāatceras, ko drīkst likt konteinerā, kas domātas papīram, ko drīkst likt konteinerā, kas domāts plastmasai. Kad atkritumi tika sašķiroti lielos maisos, tad visi devās pie uzstādītajiem dalīto atkritumu vākšanas konteineriem un salika sašķirotos atkritumus konteineros.

  Ceram, ka iegūtās un nostiprinātās zināšanas noderēs, lai droši varētu teikt “Rēznā šķiro!”