• februāris
  2018/02/14

  Rēzeknes novada atkritumu šķirošanas punktu darba laiki pagastos!

  SIA ALAAS aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties atkritumu šķirošanā!

  Kāpēc jāšķiro?

  • No sašķirotajiem atkritumiem var saražot daudz jaunu, mums pašiem nepieciešamu lietu.
  • Šķirojot tiek taupīti dabas resursi (liela daļa dabas resursu ir neatjaunojamie).
  • Netiek piesārņota apkārtējā vide ( atkritumu sadalīšanās laiks dabā variē no pāris nedēļām līdz pat 500 gadiem, bet stikls nesadalās vispār).
  • Samazinās apglabāto atkritumu apjoms poligonos.
  • Samazinās ikmēneša mājsaimniecības izdevumi par atkritumu izvešanu, jo sašķirotie atkritumi šobrīd tiek izvesti bez maksas.
 • 2018/02/12

  Jauniešu apmācības ,,Uzzini un rīkojies!’’ – 2018!

  Jau otro gadu pēc kārtas, pavasara brīvdienu laikā, SIA ALAAS sadarbībā ar  Dabas Aizsardzības pārvaldi un AS „Latvijas Zaļais Elektrons’’ organizē 2 dienu vides apmācību semināru jauniešiem ,,Uzzini un rīkojies!’’. Jaunieši semināra laikā apgūs tēmas:

  1. Atkritumi, to iedalījums. Atkritumu šķirošana, šķirošanas nozīme un ieguvumi. Pārstrādei izmantojamie atkritumi – papīrs, plastmasa, stikls. Atkritumu otrā dzīve. Atkritumi kā resurss.
  2. Baterijas un elektropreces.
  3. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un sugas – ko un kāpēc sargājam.
  4. Ekosistēmas un ekosistēmu sniegtie pakalpojumi.
  5. Praktiskā daļa – izzinošas spēles bērnu un vienaudžu izglītošanai vides izglītībā.

  Pēc apmācībām jaunieši iegūs SERTIFIKĀTU. Kā  multiplikatori šie jaunieši varēs tālāk izglītot vienaudžus savā izglītības  iestādē, organizēt apmācības par atkritumu šķirošanu,  un kā brīvprātīgie palīgi piepalīdzēt vides pasākumos.

  Apmācības notiks 13. un 14. martā.

  Laiks plkst.10.00 – 15.00

  Šogad apmācībās aicināti piedalīties  Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēni.

  Vieta – Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas birojs –  Galdnieku ielā 8, Rēzekne.

 • 2018/02/01

  Poligonu ,,Križevņiki’’ apmeklē Rēzeknes 5. vidusskolas skolēni.

  1.februārī poligonā ,,Križevņiki’’ ciemojās 26 Rēzeknes 5.vidusskolas 4. klases skolēni. Viņi vēlējās saprast, kā notiek mūsdienīga atkritumu apsaimniekošana un iemācīties  pareizi šķirot atkritumus.

  Interaktīvas lekcijas laikā skolēni uzzināja, kāpēc ir jāsaudzē vide, cik ilgi dabā sadalās dažādi atkritumi un kā pareizi jāšķiro atkritumi.

  Izspēlējot vides spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’, skolēni pārbaudīja iegūtās zināšanas.

  Pēc tam sekoja  ekskursija pa poligonu. Skolēni redzēja gan šķirošanas līniju, gan sašķiroto materiālu ķīpas, gan šūnu, kur tiek apglabāti pāršķirotie atkritumi, kuri neder otrreizējai pārstrādei.

  Iegūtās zināšanas skolēni varēs izmantot šķirojot atkritumus, izglītojot vecākus un vecvecākus!

 • janvāris
  2018/01/10

  Mazais erudīts ,,Pareiza atkritumu šķirošana. Iepakojums.’’

  2018.gada 7.februārī SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar AS  „Latvijas Zaļais Elektrons’’ un Rēzeknes sākumskolas MA organizē mazo erudītu Rēzeknes pilsētas 4.klašu skolēniem vides izglītībā ,,Pareiza atkritumu šķirošana. Iepakojums.’’.

  Konkursa tematika:

  atkritumi, atkritumu vēsture, pārstrādei izmantojamie atkritumi, atkritumu šķirošana, šķirošanas nozīme un ieguvumi, iepakojums.

  Konkursa uzdevums – pilnveidot 4.klašu skolēnu zināšanas par pareizu atkritumu šķirošanu, iepakojumu.

   

  Konkursa nolikums –Mazā erudīta nolikums

   

   

 • 2018/01/05

  Konkursa ,,Eglītes rotājumi no izlietota iepakojuma!’’ apbalvošanas pasākums.

  5.janvārī SIA ALAAS organizēja konkursa ,,Eglītes rotājumi no izlietota iepakojuma!’’ konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākumu!

  Konkursā piedalījās audzēkņi no 19 PII vai izglītības iestāžu pirmsskolas grupām. Kopā ar saviem skolotājiem un vecākiem, bērni izveidoja fantastiskus darbus, kas spēj priecēt cilvēkus un rotāt jebkuru eglīti.

  Pasākuma sākumā visi noskatījās 2 izglītojošas animācijas filmiņas ,,Dāvana’’ un ,,Saruna’’, kas bērniem kopā ar ezīti Jostiņu ļauj apgūt izpratni par atkritumu šķirošanu.

  Konkursantus sveica un rūpēties par vidi aicināja SIA ALAAS valdes loceklis Aigars Metlāns, šķirot mācīja SIA ALAAS izpilddirektors Jurijs Petkevičs. Bērnus sveica ,,Zaļās jostas’’ ezītis Jostinš un SIA ALAAS konteinerītis!

  SIA ALAAS pateicās PII par dalību konkursā un dāvāja ,,Zaļās jostas’’ izveidoto metodisko materiālu – izglītojošu filmu komplektu, ko varēs izmantot, mācot bērniem par vidi!

  Tikai kopā mēs varam iemācīt, parādīt bērniem, kā dzīvot tā, lai saudzētu dabu, vidi, resursus!

  SIA ALAAS

 • decembris
  2017/12/29

  Iedzīvotājiem maksa par atkritumu apsaimniekošanu no 2018. gada 1.janvāra nemainās!

  SIA ALAAS apkalpošanas zonā ( Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas novadi) maksa par atkritumu apsaimniekošanu paliks bez izmaiņām, tas ir 10,73EUR/m3 ( bez PVN).

  Par 2 %, jeb 0,86 EUR par tonnu plānots tarifa pieaugums par nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā ,,Križevņiki’’( šis tarifs  tiks piemērots tiem klientiem , kuri paši ar savu transportu  vedīs atkritumus uz sadzīves atkritumu poligonu ,,Križevņiki’’). Tarifa izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām  Dabas resursu nodokļa ( DRN) likumā, kas nosaka, ka no 2018. gada janvāra DRN likme pieaugs no 25 EUR/t līdz 35 EUR/t, kā arī izmaiņām Atkritumu apsaimniekošanas likumā. Tāpēc poligona atkritumu apglabāšanas tarifa izmaiņa no 46,48 EUR/t uz 47,34 EUR/t stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.

  Tik maza tarifa izmaiņa ir iespējama pateicoties iedzīvotāju aktīvai atkritumu šķirošanai un tam, ka SIA ALAAS veiksmīgi strādā pie atkritumu šķirošanas popularizēšanas visā darbības reģionā. 2017. gadā veiksmīgi ir darbojušies 3 atkritumu šķirošanas laukumi un vairāk nekā  200 atkritumu šķirošanas vietas visā darbības reģionā. Lielu ieguldījumu tarifa samazināšanā dot šķirošanas līnijas darbības rezultāts – poligonā tiek apglabāti mazāk nekā puse no visiem uz poligonu atvestajiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem! DRN tiek maksāts tikai par poligonā apglabātajiem atkritumiem.

 • 2017/12/22

  Par izmaiņām sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifā

  Jau iepriekš SIA ” ALAAS” ir informējis, ka 2017.gada 19.janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu  28,48 EUR/t (bez PVN un DRN) (lēmums Nr.8 (prot. Nr.3, 1.p.)), kurš stājās spēkā 2017.gada 22.februārī.

  2017.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas nosaka, ka atkritumu poligona apsaimniekotājam jāsamazina tarifa projektā iekļautās izmaksas par ieņēmumu daļu, kuru tas gūst kā starpību starp maksājumu par dabas resursu nodokli, ko samaksā atkritumu apsaimniekotājs par sadzīves atkritumu daudzumu saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 11 daļu, un valsts budžetā samaksāto dabas resursu nodokli par sadzīves atkritumu apglabāšanu.

  Atbilstoši grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā 2017.gada 16.februārī tika apstiprināta jauna sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķina kārtība, kas nosaka, ka komersanti, kuru tarifi apstiprināti laika posmā no 2016.gada 1.marta līdz jaunās metodikas spēkā stāšanās brīdim, un tarifa projekta iesniegšana saistīta tikai ar dabas resursu nodokļa starpības iekļaušanu tarifā, jaunu tarifa projektu drīkst iesniegt, neko nemainot jau apstiprinātajās izmaksās un apjomos.

  Pamatojoties uz minēto, SIA “ALAAS” 2017.gada 14.decembrī iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu, kur sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente (atbilst jēdzienam „sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs” iepriekšējā metodikas versijā) nav mainījusies:

  SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFS (bez PVN un DRN):
  Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente, EUR/t 28,48
  DRN starpības komponente, EUR/t  
  pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 16,14
  pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 19,83
  pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 23,06
  Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs bez DRN, EUR/t  
  pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 12,34
  pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 8,65
  pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 5,43

   

  Kopējais maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotājiem pēc plānotajām izmaiņām varētu būt:

  Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (bez PVN un bez DRN), EUR/t DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t Maksājums ar DRN (bez PVN), EUR/t Laikposmā
  12,34 35,00 47,34 01.01.2018 – 31.12.2018.
  8,65 43,00 51,65 01.01.2019 – 31.12.2019.
  5,43 50,00 55,43 no 01.01.2020.

   

 • 2017/12/15

  ALAAS konkurss ,,Eglītes rotājumi no izlietota iepakojuma!’’.

  7.decembrī noslēdzās SIA ALAAS konkurss ,,Eglītes rotājumi no izlietota iepakojuma!’’. Konkursa dalībnieki – PII audzēkņi no visa ALAAS darbības reģiona, veidoja eglīšu rotājumus,  par pamatu izmantojot dažādus izlietotus iepakojuma materiālus. Konkursa pamatmērķis  – ar radošu pieeju veicināt bērnu izpratni par nevajadzīgu lietu utilizācijas iespējām, saskatot katrā lietā tās alternatīvas izmantošanas iespējas, kas ļauj mazināt radīto atkritumu daudzumu.

  Konkursā piedalījās audzēkņi no 20 PII vai izglītības iestāžu pirmsskolas grupām. Kopā ar saviem skolotājiem un vecākiem, bērni izveidoja fantastiskus darbus, kas spēj gan priecēt cilvēkus, gan rotāt jebkuru eglīti. Kopā ir izgatavoti gandrīz 300 eglītes rotājumi – pārsliņas, rūķīši, zvaniņi, bumbas, pingvīni, sniegavīri, eņģeļi, ziemeļbrieži un daudz kas cits.

  Darbi, kas konkursā ieguva 1. – 3. vietu, būs apskatāmi no 20. decembra līdz 5.janvārim Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras namā, kur 5. janvārī plkst.10.00 notiks konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākums. Pārējie darbi rotās svētku egli sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā ,,Križevņiki’’.

  Konkursa dalībnieki parāda, ka , lai radītu brīnumskaistu rotu svētku eglei, vajag nedaudz materiālu ( šajā gadījumā iepakojums vai iepakojuma sastāvdaļas ), izdomu, centību un kopā darīšanu!

  Paldies visiem konkursa dalībniekiem, skolotājiem, vecākiem! Lai vides un resursu saudzēšana kļūst par mūsu visu paradumu!

  Konkursa rezultāti –REZULTAATI – EGLIITES ROTAAJUMI

 • 2017/12/05

  Poligonu „Križevņiki” apmeklēja Rēzeknes pilsētas mājturības un tehnoloģiju pedagogi.

  5.decembrī sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki” apmeklēja Rēzeknes pilsētas mājturības un tehnoloģiju  pedagogi.

  Skolotāji apskatīja poligona darbību, saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem, apskatīja atkritumu apglabāšanas šūnu, dalītās atkritumu savākšanas laukumu, šķirošanas līniju, svaru tiltu atkritumu svēršanai un reģistrācijai.

  SIA ALAAS darbinieki skolotājus informēja par ALAAS organizētajiem pasākumiem vides izglītībā. Sīkāk pastāstīja, kādi pasākumi un aktivitātes tiek un tiks realizētas šajā mācību gadā. Pēc tam semināra dalībnieki noklausījās interaktīvu lekciju par atkritumu šķirošanu, izspēlēja SIA ,,ALAAS’’ izveidotās spēles ,,Šķiro atkritumus!’’ un ,,Cik ilgi dabā sadalās šīs vielas?’’ Daudzi skolotāji atzina, ka ir ieguvuši jaunu informāciju par tēmu – atkritumu šķirošana, ko tālāk varēs nodot saviem skolēniem.