Eiropas Savienības (ES) fondu programmā par Kohēzijas fonda (KF) atbalstu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveidei Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir apstiprinājusi SIA “ALAAS” iesniegto projektu “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligona “Križevņiki”” ar id.Nr. 5.2.1.2/18/A/007. Līgums par projekta realizāciju tika parakstīts 2018.gada 25.oktobrī.

Kopumā piešķirts KF finansējums 2 776 254,28 eiro apmērā.

Apstiprinātā projekta mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

Īstenojot projektu mērķi, plānots samazināt apglabāto atkritumu apjomu, palielināt atkritumu pārstrādes īpatsvaru gan atkritumu apsaimniekošanas reģionā, gan valsts mērogā, kā arī nodrošināt atkritumos esošu resursu atgriešanu tautsaimniecības apritē.

Mērķa sasniegšanai tiks veikta bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobās fermentācijas pārstrādes iekārtas izveide sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Križevņiki”, kas nodrošinās bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi kompostā, kā arī pārstrādes procesā iegūtās biogāzes utilizāciju.

Projekta īstenošanas papildus ieguvums ir resursu racionāla izmantošana, kas tiek panākta:

  • no BNA plūsmas saražojot gala produktu, kas izmantojams kā melnzemes vai citu minerālo resursu aizstājējs tautsaimniecībā,
  • savākt un utilizēt biogāzi, kas rodas BNA noārdīšanas procesā.

Īstenojot projektu tiks radītas 3 jaunas darba vietas.