2018.gada 1.martā SIA “ALAAS” iesniedza Centralā finanšu un līgumu aģentūrā projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Križevņiki”” iesniegumu izskatīšanai

Projekta mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Mērķa īstenošana nodrošinās saistošo normatīvo aktu prasību atkritumu apsaimniekošanas jomā izpildi – samazinās apglabāto atkritumu apjomu, palielinās atkritumu pārstrādes īpatsvaru, gan atkritumu apsaimniekošanas reģiona, gan valsts mērogā, kā arī nodrošinās atkritumos esošu resursu atgriešanu tautsaimniecības apritē. Mērķa sasniegšanai tiks veikta bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobās fermentācijas pārstrādes iekārtas izveide sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Križevņiki”, kas nodrošinās bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi kompostā kā arī enerģijas ražošanu no pārstrādes procesā iegūtās biogāzes

Projektu plānots īstenot laika posmā no 2018. gada līdz 2021. gadam, kad plānota objekta nodošana ekspluatācijā.

  • 2018.gadā plānota visu līguma izpildei nepieciešamo iepirkuma procedūru (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi, būvuzraudzība) veikšana un līgumu slēgšana izņemot iepirkuma procedūru specializētās tehnikas piegādēm. Gada 3 ceturksnī plānota noslēgto līgumu izpildes uzsākšana.
  • 2019.gadā turpināsies iepriekš noslēgto līgumu izpilde.
  • 2020.gadā turpināsies iepriekš noslēgto līgumu izpilde, papildus tiks gatavota iepirkuma procedūra specializētās tehnikas piegādes līgumam, līguma slēgšana.
  • 2021.gadā plānota būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu līgumu izpildes pabeigšana.

Projekta kopējās izmaksas – 3 266 181,50 EUR, t.sk. Kohēzijas fonda atbalsts 2 776 254,28 EUR. Izmaksas infrastruktūras izveidei ir nepieciešamas atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai – saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē atkritumu apglabāšanu, apglabāt ir atļauts tikai apglabāšanai sagatavotus atkritumus kā arī ir jāsamazina apglabātais bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoms. Attiecīgi, lai izpildītu normatīvo aktu prasības un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, ir nepieciešama bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iespēju nodrošināšana. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam, izmaksas, kas saistītas ar bioloģiski noārdāmo atkritumu apglabājamā daudzuma samazināšanu, tai skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu reģenerāciju ir iekļaujamas atkritumu apglabāšanas tarifā.

Projekta ilgums – 36 mēneši no līguma/vienošanās par projekta īstenošanu spēkā stāšanās dienas