Jau iepriekš SIA ” ALAAS” ir informējis, ka 2017.gada 19.janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu  28,48 EUR/t (bez PVN un DRN) (lēmums Nr.8 (prot. Nr.3, 1.p.)), kurš stājās spēkā 2017.gada 22.februārī.

2017.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas nosaka, ka atkritumu poligona apsaimniekotājam jāsamazina tarifa projektā iekļautās izmaksas par ieņēmumu daļu, kuru tas gūst kā starpību starp maksājumu par dabas resursu nodokli, ko samaksā atkritumu apsaimniekotājs par sadzīves atkritumu daudzumu saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 11 daļu, un valsts budžetā samaksāto dabas resursu nodokli par sadzīves atkritumu apglabāšanu.

Atbilstoši grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā 2017.gada 16.februārī tika apstiprināta jauna sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķina kārtība, kas nosaka, ka komersanti, kuru tarifi apstiprināti laika posmā no 2016.gada 1.marta līdz jaunās metodikas spēkā stāšanās brīdim, un tarifa projekta iesniegšana saistīta tikai ar dabas resursu nodokļa starpības iekļaušanu tarifā, jaunu tarifa projektu drīkst iesniegt, neko nemainot jau apstiprinātajās izmaksās un apjomos.

Pamatojoties uz minēto, SIA “ALAAS” 2017.gada 14.decembrī iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu, kur sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente (atbilst jēdzienam „sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs” iepriekšējā metodikas versijā) nav mainījusies:

SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFS (bez PVN un DRN):
Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente, EUR/t 28,48
DRN starpības komponente, EUR/t  
pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 16,14
pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 19,83
pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 23,06
Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs bez DRN, EUR/t  
pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 12,34
pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 8,65
pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 5,43

 

Kopējais maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotājiem pēc plānotajām izmaiņām varētu būt:

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (bez PVN un bez DRN), EUR/t DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t Maksājums ar DRN (bez PVN), EUR/t Laikposmā
12,34 35,00 47,34 01.01.2018 – 31.12.2018.
8,65 43,00 51,65 01.01.2019 – 31.12.2019.
5,43 50,00 55,43 no 01.01.2020.